top of page

우리에 대하여

"우리에게 있어서, 오늘의 성취는 소중한 고객들과의 연결과 동행 덕분입니다. 여러분의 진실된 피드백과 제안이 없었다면, PPC는 고객과 피트니스 커뮤니티에 가치를 창출하고 성장할 수 없었을 것입니다.
 

PPC와 함께하면 외모뿐만 아니라 튼튼한 기반을 갖추어 과학적이고 지속적인 건강적인 삶을 구축할 수 있습니다. 이것이 바로 PPC 트레이너들이 항상 고객들에게 강조하는 내용이며, 또한 PPC가 전달하고자 하는 가치입니다. 지속 가능한 건강과 웰빙 라이프스타일입니다."


켈빈 판
 

PPC 공동 창업자

Untitled-2-01.jpg
MR_K7298.jpg
PPCLandingPP-07.jpg
MR_K7154.jpg
PPCLandingPPP-06.jpg

​왜 사설 체육관이 당신의 선택인가요?

Private Gym PPC는 1:1 개인 트레이닝 패키지만 제공합니다. 우리는 개인 트레이너와 함께하는 개인 맞춤형 접근 방식으로 효율성에 중점을 두며, 운동 방법, 식단 조절, 개별 고객의 개선 단계를 체계적으로 추적합니다. 이렇게만 함으로써 운동 프로그램의 효과를 극대화할 수 있습니다.

왜 수년간의 헬스장 운동이 결과를 얻지 못하고 돈만 낭비해야 하나요?

왜 다이어트를 위해 건강을 장기간 희생해야 하나요?

5

Có lộ trình luyện tập rõ ràng, chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi phù hợp được cá nhân hoá lên tới mỗi 4 tuần

Có PT đảm bảo kiến thức có bằng cấp Quốc tế và kinh nghiệm huấn luyện lên tới 400 giờ

Có máy móc và thiết bị tập luyện chuẩn Quốc tế đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng

Có các tiện ích như khăn & bình nước cá nhân, snack, bữa ăn nhẹ mỗi buổi luyện tập

Có sự riêng tư khi luyện tập với tối đa 2 khách/khung giờ

3 KHÔNG

Không mất thêm bất kỳ phí dịch vụ nào

Không phí hội viên theo năm

Không chèo kéo khách hàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

wisdom.png

전문 지식

지식은 힘의 기반이 됩니다. PPC에는 신입 트레이너가 없습니다. PPC는 국내외에서 적어도 3개의 전문 자격증을 보유하고 400시간 이상의 트레이닝 경험이 있는 트레이너만을 채용합니다.

focus.png

개인 정보 보호를 보장합니다

개인 정보와 고객의 개인 정보를 보호하기 위해, PPC는 한 번에 최대 2명의 고객만을 받아들이며, 이로써 고객들에게 진정한 의미의 편안하고 편안한 운동 공간을 제공합니다.

private.png

집중력

운동의 실제 결과를 이루기 위해, PPC의 트레이너들은 항상 고객들에게 목표를 단 하나로 설정하고 그 목표에 집중하는 방법을 안내합니다.

kindness.png

절제

어떤 상황이든 자제는 언제나 PPC의 최우선 가치입니다. 주어진 가치는 영원한 가치입니다.

당신의 건강을 위하여

당신의 안정을 위하여

고객을 모토로 하는 여정은 변화의 목표를 갖고 있습니다. 체감 압력, 혼란, 신체의 하락 신호와 같은 요소들을 극복하고 건강한 라이프스타일과 올바른 운동 마인드를 구축하는 것입니다. 이를 통해 신체와 정신의 안정성을 향상시키는 것이 목표입니다.

PPCLandingPPP-12.jpg

PPC의 트레이너들

quochuyfinal_edited_edited.jpg

Quoc Huy

기술 감독

pt toan_edited_edited.jpg

Toan Nguyen

개인 트레이너

PT thang_edited.jpg

Thang Lam

개인 트레이닝 리더

quynhnhufinal_edited_edited.jpg

Nhu Phan

개인 트레이너

tanfinal_edited.jpg

Tan Nguyen

개인 트레이너

PPCTuan.png

Nhu Phan

개인 트레이너

PPCLandingPPP-10.jpg

무료 체험 트레이닝 신청하기

감사합니다. PPC는 최단 시간 내에 연락드리겠습니다.

bottom of page