top of page

/ 안전 /

각각의 사람들은 "안전"에 대해 개인적인 이해를 가지고 있는 것 같습니다. 모두 서로 다르며, 각자의 의견은 모두 합리적입니다. 그렇다면 PPC에서 "안전"은 어떻게 정의되는지 알아볼까요?

장비 - 수입된 기계 및 장비는 3개월마다 정기적으로 유지보수됩니다.

지식 - 매주 정기적인 교육 수업을 통해 운동 및 영양에 대한 지식을 지속적으로 업데이트합니다.

경험과 체험 - PPC에는 "초보자"가 없습니다. 모든 트레이너들은 최소한 3년 이상의 경험을 가지고 수백 명의 고객들을 지도했습니다.

인간관계 - 서로 존중하고 지원하는 훈련 문화를 가지고 있습니다.

PPC에서 안전은 물질적인 요소에 대한 약속뿐만 아니라 각 고객과의 포괄적인 관리와 동행을 포함합니다. 이로써 고객들은 효과적이고 자신감 있게 운동할 수 있으며 어떤 위험도 걱정하지 않아도 됩니다.

PRIVATE-GYM-PPC-QUAN-1-02_edited.jpg

46 휴인쿠옹 니닉, 다카오, 1구

PRIVATE-GYM-PPC-QUAN-7_edited.jpg

R4-63. 훙 자이 1 내부, 탄 퐁, 7 구

Huy Nghiêm, Finhay Founder

"Sau khi tập được 2 buổi đầu, mình cảm nhận được sự tận tình của đội ngũ. Phòng tập tuy nhỏ, nhưng, đội ngũ sắp xếp rất hợp lý khi chỉ cho phép tối đa 4 người 1 giờ tập, khiến mình thấy được quan tâm hướng dẫn rất nhiệt tình. Được thêm 1 thanh niên PT có tâm, chỉ cho cách ăn uống điều độ vì mình đang muốn giảm cân. Nói chung là, rất khuyến khích mọi người qua tập tại phòng tập của các bạn trẻ này. "

PPCSP-05-02.jpg
logo BW.png

Đăng ký tập trải nghiệm

​Cám ơn bạn, PPC sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất

bottom of page