top of page

Đăng ký thẩm định tư thế và tư vấn sức khoẻ

  • 1
  • 2

소개

Chia sẻ cùng Huấn luyện viên PPC về khả năng vận động, thói quen ăn uống hàng ngày của bạn để được tư vấn nhằm cải thiện sức khoẻ bền vững và hình thành lối sống khoa học, ổn định. Nội dung buổi thẩm định tư thế: - Sai lệch tư thế - Thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày - Chế độ ngủ, nghỉ. - Huấn luyện viên tư vấn, định hướng lộ trình tập luyện và dinh dưỡng cho khách hàng.

모바일 앱에서도 프로그램에 참가할 수 있습니다.

강사

가격

별도의 수수료 및 비용 없음

SNS 공유

이미 참가 중이신가요? 로그인

bottom of page